ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ

www.nanhospital.go.th  

.

 

ติดต่อสอบถาม

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

   คำอธิบายเพิ่มเติม

    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่านช่วยตรวจสอบเลข HN ผู้มารับบริการทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากพบปัญหาว่าผู้มารับบริการบางท่านมี 2 HN ซึ่งบาง HN เป็นอันเก่าที่ไม่ใช้แล้ว

    กรณีที่มีการเสียชีวิต ให้ไปแก้ไขที่สถานะผู้ป่วยเป็น "เสียชีวิต" (ห้ามใช้วิธีลบข้อมูลผู้ป่วยนั้นออกจากระบบ เพราะจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ หายหมด)

    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลหลังคาเรือนและข้อมูลประชากรของแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้อง ซึ่งทางโรงพยาบาลน่าน (NCD) พบปัญหาว่าไม่สามารถทำการลงข้อมูลการรักษาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรของบุคคล ในพื้นที่นั้น ๆ จริง

    เพิ่มเติม : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่านสามารถเข้าดูประวัติการรับยาของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลน่านได้แล้ว โดยเข้าไปที่ (ข้อมูลสุขภาพ --> ประวัติการรับยา)

    สถานบริการใดที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยซักถาม โทรมาที่ 054-719000 ต่อ 1426, 1427

    Online Users  เริ่มนับ 4 พ.ย. 52 counter